باب افراد لجبازو لجوج خصوصا کودکان چگونه برخورد کنیم

لج و لجبازی و حتی بزرکسالان  و راههای درمان آن

لجبازی یک رفتار و واکنش نامطلوب است که به صورتهای مختلفی خودر ا نشام می دهد و باعصث آسیب رساندن به خود و دیگران می شود .

راههای درمان لج ولجبازی

1-مستقل به بار آوردن آنها که کارهای خورا خودشان انجام دهند مخصوصا از دوران کودکی شروع می شود 2-آنها را به عجله وشتاب زدگی وادار نکنیم وصبر وحوصله را به آنا آموزش دهیم .

3-محیط را برای افراد خصوصا کودکان شاد و مفرح کنیم و گاهی اوقات آنها را به گردش و تفریح ببریم تا از زیباییهای خداوند استفاده کنند چون زندگی آپارتمان نشینی و ماشینی باعث می شود هیجانات تخلیه نشود و فشار روحی باعث لج و لج بزی می شود .

4-از رشوه دادن به کودکان به علت اینکه حوصله ما کم است بپرهیزیم زیرا کودک و افراد از این عیب ما استفاده می کنند همیشه به این مسئله توجه دارند پس پاداش را در جای خود به افراد بدهیم .

5-برقراری امنیت و آرامش را در خانواده باعث خواهد شد که افراد در کنار هم بدون هر لج ولجبازی و هر کس مسئولیت خودرا به خوبی انجام دهد .

6-راهنمایی آری اما دخالت نه . افراد را در کارها راهنمایی کنیم تا آنها بدانند ما آنها را دوست داریم و کارهای آنها را زیر نظر داشته و قبل از پایان کارها اظهار نظر نکنیم و غیر مستقیم آنها را راهنمایی کنیم .

7-از لج بازی خود پرهیز کنیم که خو باعث می شود دیگرا ن هم بیاموزند .

/ 0 نظر / 22 بازدید