حدیث هفته : سلام و تحیت

 حضرت محمد ص می فرماید:

کوچک به بزرگ سلام کند و یک نفر به دونفر و عده کمتر به بیشتر و سواره به پیاده و رهگذر به ایستاده و ایستاده به نشسته سلام کند .

آورده اند که سللام بعد از هر نماز امان است یعنی هر کس فرمان خداو سنت پیامبر را به جا آورد او را امان است از بلای دنیا و عذاب آخرت و بدان که سلام منافع متعدد دارد و برای سلام دهنده .

نخست خیر  است وسبقت بر خیر ، خیری دیگر است .

دوم اینکه نفس مستمع از سلام دهنده خوشحال می شود و معلوم است که ثواب خوشحال و مسرور کننده مومن در مرتبه ای بالا است .

سوم اینکه درخت محبت در دل می نشاند و عناد و عداوت سابق را زایل می کند .

چهارم موجب تواضع خلق می شود و در نتیجه رفع کبر و گردنکشی را در بر دارد و تواضع میوه صفتی است برگزیده نزد خدا و رسول ص ونافع دردنیا و آخرت است .

             سلامی چو بوی خوش آشنایی                بدان مردم دیده روشنایی

             بیاموزمت کیمیای سعادت                    زهم صحبت بد جدایی جدایی

/ 0 نظر / 5 بازدید